Nieuwsbrief december '23 van Vechtse Roeivereniging Zuilen 6de nummer
Dag allen,

Het Roeien op de Vecht is enerverend en mooi. Bijzonder is dat je pas zicht op je doel hebt als je er voorbij bent. In de 19de eeuw woonde er een belangrijk man in Breukelen Kees Dudok de Wit alias Kees de Tippelaar. De herinnering aan hem leeft nog steeds. Kinderen in Breukelen krijgen ieder jaar poffertjes uit zijn nalatenschap getrakteerd.

Onze realiteit

De 1ste beginnerscursus is al achter de rug en er is een stijgende deelname in teams wat je terugziet in de roeifrequenIe. Nog enkele beginners moeten tot een besluit komen om lid te worden. Het ledental is eind van het jaar bijna zestig. Slechts enkele personen zijn tijdens de opleiding afgehaakt o.a. vanwege een blessure.

In drie maanden Ijd is er qua roeien veel gebeurd. InstrucIe, ploegvorming, roeiplanner alles gericht om samen te genieten op de Vecht.

Terugblik

Wij kijken met plezier terug op de afgelopen periode. Er zijn tot op dit moment voldoende boten. De zaterdagochtend is “spitsuur” maar te zien is dat er ook k op de zondag- en woensdagochtend wordt geroeid. Het niveau is inmiddels zodanig dat de meeste leden in ploegverband boten kunnen afschrijven.

Het sturen heeft beslist nog vervolg nodig en de instrucIe in de C2 en wherrie zal in het nieuwe jaar worden voortgezet. Vooral de zaterdagmiddagen zullen daarvoor benut worden.

Het weer was tot nu toe alIjd geschikt zijn om te roeien. Een keer hebben we last gehad van vorst. Voor de toekomst kunnen de roeiergometers uitkomst brengen. Het advies is wel tenminste met twee personen te zijn, zeker in de avonduren.

Opsteker

Medio december vond een 1ste bijeenkomst plaats om een kernteam te vormen bestaande uit leden die zich extra willen inzeVen voor de VRVZ. Immers om het goed te laten draaien zijn initiatieven, oplossend vermogen en handjes nodig. Wij ervaren gelukkig dat er een groep leden is, die met de wil, kennis, talenten en vaardigheden meehelpen om het bestuur te assisteren. Immers boten moeten vaarklaar blijven, lichte schade worden gerepareerd, beheer rondom het gebouw en terrein, opvang leden, soos/kanIne taken, communicaIe ledenwerving en het ontwikkelen coachvaardigheden en andere zaken moeten worden georganiseerd. Het is net als in de horeca, een goede aanpak is vooral de ogen openhouden en kijken wat er speelt of wat eraan schort.

Tot de opsteker behoort ook dat Jan van Douwen die een werkruimte bij ons heeD ook reparaIes uitvoert en soms knelpunten rondom het gebouw oplost.

Locatie

VRV Zuilen staat goed op de kaart. Dat is niet onopgemerkt gebleven in Utrecht en dan vooral bij de gemeentelijke instanIes. IniIaIeven vallen daar in goede aarde of zo u wilt in de pul. Aanstaande januari streven we naar een 2de overleg plaats met de ambtelijke instanIes. Het gebruik van het Buurtcentrum Beatrix in het Vorstelijk Complex voor onze bijeenkomsten is een prima hulp van de gemeente.

Daarnaast onderhouden wij goede relaIes met onze buren van de Scheepswerf en het Special Painting Centre. Het is fijn dat iedereen zich aan de parkeerregels (niet op ons terrein) houdt.

Met onze verhuurder tevens projectontwikkelaar wordt over en weer een goede relaIe onderhouden.

Vooruitblik 2024 en verder

Er zijn al veel initiaIeven ontwikkeld voor het komende jaar. Bijvoorbeeld onderhouden wij goede contacten met andere roeiverenigingen wat inhoudt dat onze leden ook de bladen kunnen doorhalen op roeiwateren in onze regio. Er zijn mogelijkheden van midweek-roeien, toertochten en de KNRB beschikt over een uitgebreide roeikalender. Dit is tevens een goede gelegenheid voor enkelen uit het kernteam (of wellicht daarin nog moeten toetreden) om in overleg tot een jaarprogramma te komen wat de leden kan worden aangeboden. Dat geeft een uitdaging voor roeiers die deze uitdaging willen uitproberen. Bijkomend aspect is dat door deel te nemen aan een toertocht de roeitechniek ook verder eigen gemaakt wordt.

Voortgang roeien

Graag zien wij dat een verzelfstandiging en zelfvoorziening plaats gaat vinden. Wij stellen ons daarbij voor dat alle leden, ook de beginners opgenomen kunnen worden in de ‘my sportsplanner’ en de ‘VRV‘Zuilen app’. Sommigen moeten nog enkele stapjes maken maar met elkaar als ledengroep is dat op een goede manier in te vullen. In het voorjaar beginnen voor Cor, Bert, Ruud ook weer de wedstrijdtrainingen en dat betekent dat zij er op zaterdagochtenden minder aanwezig kunnen zijn. Graag verzoeken wij na te denken of er kernteamleden toegevoegd kunnen worden om een en ander te coördineren.

Concreet:

 1. In januari worden op de zatermiddagen stuurlessengegeven door Ruud van Ginkel. Geef je daarvoor op.

 2. Op 8januari starten Ruud van Ginkel en Bert Jager een schoonmaakactie van het gebouw, waarvoor zich al mensen hebben opgegeven, graag gewapend met bezems. Bert zal de vloer een speciale behandeling geven.

 3. De website,tot nu toe‘ verzorgd ’door Bert Appeldoorn zal worden overgenomen door Wabe Bakker/Tineke Haandrikman. Anouk Locher zal ook bijdragen aan de inhoud.

 4. De koffie/thee/koekvoorziening was tot nu toe gratis.We hadden al laten weten dit per 1 januari anders te willen doen. We willen graag werken met een geldpot/tiukkies/overmaken van bijdragen op basis van verbruik.

  Een inventarisaIe van benodigdheden (food en non-food) is door Anouk Locher gemaakt.

 5. In het voorjaar zal een nieuwe beginnerscursus starten(maart/april).

 6. Een wervingsactie voor ervaren en onervaren roeiers zal worden georganiseerd.

 7. Statutair moet voor 1jul ieen algemene vergadering worden gehouden.

  Daarin wordt verslag gedaan over het afgelopen jaar. Maar we hopen dan ook

  personen geworven te hebben om het bestuur te completeren.

 8. Met gemeente enandere partijen hopen we een perspectie voor een goede roeiloods te realiseren.

 9. Een aantal toerprojecten gaan we uitzetten of elders aan deelnemen.

10. Een commissie die het materieel verzorgt zal worden gevormd.
11. Onze Statuten zijn Roeibondproef, maar er moeten nog enkele punten in
reglementen worden uitgewerkt. Henriëtte Dietz neem daartoe het initiatief en zal met voorstellen komen. Doel is om aan het eind van 2024 lid te zijn bij de Kon. Ned. Roeibond.

12.Er is door David Maas een app gemaakt voor de VRV Zuilen Community. Daarin zijn inmiddels ruim twintig leden. In de community zijn 7 subgroepen gemaakt: aankondigingen, kernteam, ervaren instroom, kletspraat, koek en zopie, stuurcursussen woensdagochtendgroep. Je kunt je voor de community aanmelden. Voel je thuis, neem deel, onderneem actie en ondersteun elkaar

Wij, Cor, Ruud en Bert, wensen jullie en allen om je heen een voortreffelijk 2024 toe. Op naar een mooi roeijaar! Ons eigen Olympisch jaar!

Afgelopen zaterdag lagen twee vieren van de VRV Zuilen bij slot Zuilen startklaar voor het nieuwe jaar!

 

Nieuwsbrief november  '23 nummer 2023 Vechtse Roeivereniging Zuilen

Het vijfde nummer

Dag allemaal,

Hierbij weer een aantal belangrijke zaken. Speciale aandacht voor de bijeenkomst op maandag 27 november, zie de omlijste tekst.

Roeicursus:

De 1ste roeicursus met ruim 20 deelnemers ging 8 oktober van start volgens een snelkookplan-formule. De cursus werd uitbesteed aan externe coaches van het bedrijf ‘Ins en Outs’.  Dit betekende 8 lessen, waarvan de eerste twee op een hele dag en de volgende op de zaterdag en zondagmiddagen. Logisch kon niet iedereen alle lessen aanwezig zijn, waardoor de lessen intern op de zaterdagochtenden nog doorlopen. Een aantal cursisten kon inmiddels doorstromen naar de groep geoefenden. Maar voor hen, en ook voor een aantal ervaren roeiers is het nodig is om stuurvaardig te worden. Veiligheid is absoluut belangrijk, zeker met het oog als het komende voorjaar ook de pleziervaart op de Vecht gaat toenemen.

Vervolginstrucie:

De komende tijd wordt de instructie voortgezet zodat de cursisten kunnen worden gekwalificeerd als ‘geoefenden’ Dan kunnen zij aansluiten bij de ervaren roeiers en/of zelf ploegen vormen (uiteraard onder leiding van een gekwalificeerde stuur). Voor de cursisten wordt een planner bijgehouden voor de zaterdagochtenden met als starttijd 10.30 uur.

Ervaren/Geoefende roeiers:

De leden van deze groep hanteren een gemeenschappelijke app en een planningsmodule, nl ‘mysportsplanner’, Daardoor kunnen zij zich opgeven om in ploegverband op welke dag dan ook te willen roeien. Logische voorwaarde is dan wel: voldoende roeiers voor een boot (C4, C2,) beide met stuur. Hierdoor kan men in feite zo vaak mogelijk in ploegverband roeien als men wil. Eigen en gezamenlijk initiatief daarbij is vanzelfsprekend. Mocht dit niet aan de verwachtingen voldoen treedt dan in overleg met het bestuur (Bert, Ruud, Cor)..

Stuurvaardigheid:

Ploegroeien betekent ook dat er afwisselend gestuurd moet worden. Daarvoor is niet alleen kennis en ervaring nodig van de geldende commando’s maar zeker ook van de boot(be)handelingen. Te denken daarbij aan in- en uit het water brengen/halen, het uitzetten, aanleggen, alsmede om ervaring op te doen op de openbare waterwegen waar diverse vormen van plezier- en beroepsvaart plaats vinden. Afgelopen zaterdag 18 november was de 1ste memorabele les van Ruud van Ginkel in bijzondere weersomstandigheden. Hulde aan hem en de twee cursisten. Door Ruud, maar straks niet alleen door hem zal les worden gegeven in een wherry met 2 roeiers en twee stuurlieden, Ruud of de andere instructeur inbegrepen. Cursisten kunnen zich wekelijks opgeven via invulling van de planner.

Verenigingszaken:

Een startende vereniging vraagt veel van de 3 iniiiatiefnemers/bestuurders. Inmiddels is de opstarfse voorbij t.w.: de basis accommodaMe met watertoegang, boten, de opstartcursus is deels nog lopend. Nu is het tijd om te werken aan continuïteit, aanpassingen en vernieuwingen. Het groeiende ledenbestand – we hebben nu plm. 50 leden- schept de mogelijkheid om een kernteam van (bekwame en gemotiveerde) leden samen te stellen om samen met dit team initiatieven te ontplooien om de noodzakelijke verenigingsactieviteiten te laten plaatsvinden, zoals gebouwzaken, materiaalzaken, instructie, website, roei- en sociale activiteiten, ledenadministratie, “kantine”beheer toekomstige bestuurstaken etc. Zie verder kernteam.

Kernteam

Op maandag 27 november vindt een bijeenkomst plaats in Buurthuis de Beatrix, gevestigd in ’t Vorstelijk Complex, Prinse Beatrixlaan 2. De ingang bevindt zich aan een mooi ‘schoolplein’ aan de zijkant van het complex. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Een aantal leden heeft zich al opgegeven om deel te willen nemen aan het kernteam. Enkele anderen willen die avond nader geïnformeerd te worden. Eenieder is welkom om inzichten en visie met het huidige bestuur te delen met het doel te komen tot het kernteam en in het verlengde daarvan een goede organisatie voor de toekomst. Dus welkom, maar graag in verband met de (huishoudelijke) organisatie even melden aan Bert Appeldoorn, bertappeldoorn@ziggo.nl. Nadere informatie wordt dan toegezonden.

Toekomstige huisvesting:

De huidige locatie van de VRVZ is eigendom van een projectontwikkelaar waar wij goede contacten mee onderhouden wat zich uit in periodiek overleg gericht op een planontwikkeling. Overeengekomen is dat gestreefd wordt naar een nieuw te bouwen roeilocatie gebaseerd op een nog nader uit te werken projectplan wordt Natuurlijk moet dan eerst het huidige gebouw worden gesloopt en dient grondsanering e.d.plaats te vinden. Dit streven is inmiddels ook bekend bij enkele gemeentelijke instanties. Een dergelijke aanpak zal financieel een grote investering vergen. Deze plannen raken in brede zin de belangen van het roeien in Utrecht en omgeving. Belangrijk is dat goede afstemming met de andere roeiverenigingen in Utrecht e.o. plaatsvindt. Met de URV Viking is inmiddels periodiek overleg, haar leden baat hebben bij goed bereikbare roeifaciliteiten op de Vechtse wateren.

Ledenadministratie:

Voor de verantwoorde opzet van de ledenadministratie zal jullie binnenkort (individueel) schriftelijk gevraagd worden nog enige informatie te verstrekken. Niet van eenieder hebben we nog de gewenste informatie.

Korte berichten:

Een verrijdbaar hek is inmiddels als afscheiding aangebracht, zodat “ons erf” niet zomaar kan worden betreden. Het slot van het hek kan worden geopend met dezelfde code als die die nodig is om de sleutel van het gebouw te krijgen.

Er zijn 8 kastjes beschikbaar om (kostbare) spullen op te bergen. Er is wel een 2 Euromunt nodig om de sleutel te krijgen. Ter geruststelling, de 2 Euro krijg na opening weer terug

Plannen 2024?

Daarover spoedig in het volgende bericht!

Meer informatie:

Mocht u vragen hebben, neem contact op met Cor 0622970736 (mailadres: cor@corscheffers.nl), Bert 0653527461 (mailadres:bertappeldoorn@ziggo.nl), Ruud: 0651760716) mailadres: r.van.ginkel@hetnet.nl

 

Nieuwsbrief en september '23 nummer 2023 Vechtse Roeivereniging Zuilen, nummer 4

Dames en heren, liefhebbers en zeer geïnteresseerden van de roeisport:

Geloof het of niet maar hierbij ontvangt u onze 4de nieuwsbrief. Uw geduld om bij de VRVZ het water op de gaan werd op de proef gesteld maar dat is nu verleden tijd.

Er gaat de komende dagen geroeid worden. De clinics voor beginners starten in het weekend van 7/8 oktober. Leden die al roei-ervaring hebben kunnen mogelijk al eerder beginnen na een gezamenlijke bijeenkomst eind september, als een eerste gezamenlijke bijeenkomst heeI plaatsgevonden. Zie verderop.

Waterkant en oever

De waterkant is door een prima tuinders/aannemersbedrijf toegankelijk gemaakt en via een ruim pad bereik je een mooie aanlegsteiger. Voorts heeI het Hoogheemraadschap via een aannemer het kanaaltje gemaaid zodat hinderlijke waterplanten zijn verdwenen. Zie fotorubriek.

De roeiloods en botenverplaatsing

In de 2 loodsruimten is het best passen en meten met de 6 beschikbare boten. Die boten zijn getest en het is prima roeien in deze boten. Om de boten naar het water gemakkelijk heen en terug te brengen beschikken wij over een handige kar.

Kerngroep

Wij prijzen ons gelukkig dat inmiddels 4/5 personen zich gemeld hebben voor de kerngroep. Het is nodig deze groep uit te breiden tot 8/10 personen. De taken van deze kerngroep betreffen het mede regelen van zaken in en rondom onze roeiloca>e en soms handjes bij de bootverzorging. Waarom 8 tot 10 personen heeI als reden dat je dan ook qua aanwezigheid de taken kunt verdelen en onderling afstemmen. Immers wij zijn een beginnende vereniging met veel slimmeriken als leden die oplossingsgericht zijn en ook zo nu en dan een initiatief kunnen nemen. Het aantrekkelijke van deze opzet is dat onze VRV Zuilen nog in een pioniersfase verkeert wat betekent dat de individuele inbreng in het kernteam zichtbaar terug te vinden is in het reilen en roeien van de RV. Zij gaan mede op basis van periodiek teamoverleg onderling vaststellen voor welke zaken het hands on is.

U kunt zich als geïnteresseerd pionier opgeven bij onze secretaris Ruud van Ginkel: r.van.ginkel@hetnet.nl (of voor inlichtingen zijn mobile: 0651760716, of bij Cor Scheffers: 0622970736, Bert Appeldoorn: 0653527461).

De Open dag van zaterdag 16 september jl.

Met het prachtige weer waren de omstandigheden ideaal. Dat hebben wij gemerkt aan de opkomst. Te beginnen mochten wij op RTV Utrecht al om 7.15 uur ons verhaal vertellen wat wij gingen doen die dag.

Er waren 24 beginners waarvan bijna iedereen heeI geroeid. Door de aanpak van ervaren instructeurs gingen de basisvorderingen snel en kwamen de boten ook op redelijke snelheid. Er waren 11 personen met roeierervaring en de meesten hebben zich al opgegeven om lid van onze bijzondere vereniging te worden. Fotorubriek.:

Start Roeiclinics

De roeiclinics starten in het weekend van 7/8 oktober a.s. De coaching wordt uitbesteed aan professionals. De cursussen zetten wij op in een snelkookplanformule. Normaal duurt een beginnerscursus 10 lessen maar in onze aanpak met de professionals wordt de opleiding in dagtijd per cursus langer gemaakt en geïntensiveerd. Daardoor verwachten wij dat volkstaan kan worden met 4/5 cursusdagen.

Gestart wordt in 3 C-vieren en er is ruimte voor ca. 20 beginners. Dat impliceert dat in deze startperiode het principe geldt van vol is vol in volgorde van aanmelding. Gestart wordt 7/8 oktober maar sommigen kunnen bepaalde weekenddagen verhinderd zijn. Daarom hebben wij een uitloop naar eind november. Het voordeel van deze aanpak is dat u in deze korte >jd al een behoorlijke roei-ervaring hebt waardoor u ook al >jdens de winter met een roeiou>ng (met een licht bezweet voorhoofd) lekker warm blijI.

Degenen die zich nog niet aangemeld hebben en nadrukkelijk toch in aanmerking willen komen voor de cursus het verzoek gelijk actie te nemen en de planlijst aan te vragen via cor@corscheffers.nl

Personen met roeiervaring:

Wij plannen eind deze maand te beginnen met roeien. Dat vindt in 1ste instan>e plaats door een kennisname bijeenkomst waar deze groep roeiers bijeenkomen voor het vormen van groepjes en afspraken. Het is dan wel de bedoeling dat zij zich opgeven als lid van onze vereniging. Natuurlijk is het mogelijk daartoe na de 1ste roeisessie te besluiten.

Meer informatie:

Mocht u vragen hebben, neem contact op met Cor 0622970736 (mailadres: cor@corscheffers.nl), Bert 0653527461 (mailadres:bertappeldoorn@ziggo.nl), Ruud: 0651760716) mailadres: r.van.ginkel@hetnet.nl.

Dames en heren, allen zo hopen wij toekomstige leden: Roeien de beste en goedkoopste levensverzekering, dus aan de boorden met ferme haal.

 

Derde Nieuwsbrief

Nieuwsbrief en augustusnummer 2023 Vechtse Roeivereniging Zuilen, nummer 3

Dames en heren, liefhebbers en zeer geïnteresseerden van de roeisport:

Geloof het of niet maar hierbij ontvangt u onze 3de nieuwsbrief. Uw geduld om bij de VRVZ het water op de gaan wordt op de proef gesteld maar er gloort na het nemen van enkele grote hordes licht aan de horizon om vanuit onze locatie met eigen boten te gaan roeien op de Vecht. Inderdaad zijn er nog enkele hordes en gelukkig maar dat het vakantietijd is wat mede de oorzaak is dat het gaan van de hordes wat langer duurt.

Waterkant en oever

De grootste hordes zijn dat de ca. 8 meter brede en aflopende strook naar de waterkant geschikt gemaakt moet worden om de boten in het water te kunnen laten. In 1ste instantie werden door een zware bosklepeltractor de grootste zware struiken verwijderd waardoor dat terreingedeelte te betreden en te bewerken is. Door het gewicht van de machine kon de oeverkant niet worden meegenomen omdat de tractor via de zachte grond van de waterkant in het water zou zinken. Eind augustus gaat een gespecialiseerd bedrijf de oeverstrook afwerken ook met de aanleg van een lage steigerconstructie. Evenwel moet eerst een grote dode boom gekapt worden. Tja dat gaat zomaar niet want dat kan alleen met toestemming van de gemeentelijke dienst. Gelukkig is deze toestemming verleend. Wij zijn hoopvol dat zo rond het weekend van 9/10 september deze werkzaamheden gereed zijn.

De roeiloods en botenopslag

Inmiddels zijn 4 boten opgehaald in Friesland en Zwolle. Twee C2-en en twee C4-en. Nog een C2 uit Hengelo en een wherry uit Utrecht worden deze maand opgehaald. Van een eerder vervoer moesten wij afzien omdat de verlichting van de geleende botenwagen niet goed werkte en niet snel herstelbaar bleek. Wij konden evenwel een andere botenwagen lenen in Amsterdam. Met de genoemde boten is de loods (bijna) vol maar mogelijk geeft een opslag in botenstellingen meer ruimte. De klapdeuren aan de zijkant konden worden ontgrendeld wat het in- en uitbrengen van een deel van de ruimte vereenvoudigt. Met de 6 boten kunnen wij een goede start maken.

Krachthonk

In de loods is ook ruimte die (helaas) niet geschikt is voor de opslag van boten. Die ruimte is voldoende groot om die te gaan inrichten als krachthonk, te beginnen met enkele roeiergometers en hulpmiddelen (met een handleiding met foto’s!!!) die uitgaan van krachtoefeningen op basis van het eigen lichaamsgewicht. Binnen onze leden zijn enkele zeer professionele bewegingsdeskundigen die wij om assistentie zullen vragen. Vooral in de winterperiode zult u dit als een buitengewoon alternatief ervaren.

Kerngroep

Wij prijzen ons gelukkig dat inmiddels 4 personen zich gemeld hebben voor de kerngroep. Wij verwachten dat met het beginnen van de activiteiten en met de open dag dat het aantal leden van de kerngroep kan oplopen naar 8 tot wellicht 10 personen. Zij gaan mede op basis van periodiek teamoverleg helpen vaststellen voor welke zaken het hands on is. Het voordeel is dat in deze groep verschillende ervaringsdisciplines voor handen zijn. Vooral in onze opstartfase zijn veelal inventieve ad hoc beslissingen en de opvolging daarvan nodig. Met de kerngroep kan dit effectief worden uitgevoerd. Bijkomend voordeel is dat leden elkaar snel leren kennen. Inmiddels beschikken wij over een ABC-lijst waaruit wij een selectie hebben gemaakt van themapunten.

U kunt zich als geïnteresseerd pionier opgeven bij onze secretaris Ruud van Ginkel: r.van.ginkel@hetnet.nl (of voor inlichtingen zijn mobile: 0651760716, of bij Cor Scheffers: 0622970736, Bert Appeldoorn: 0653527461).

Nieuwe Open dag 16 september

Wij beginnen met te vermelden dat de open dag van 12 augustus niet doorgaat. De redenen zijn:

 1. Er is t.o.v. de open avond van 18 juli weinig veranderd (maar er liggen nu wel boten)
 2. De oeverkant is nog niet bewerkt
 3. Er zijn vanwege de vakan@e tot heden weinig aanmeldingen.

  De nieuwe open dag wordt gehouden op zaterdag 16 september a.s. 11.00 – 16.00 uur. Locatie Fortlaan 52. Deze is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden. Graag tijdig aanmelden.

  Activiteitenprogramma:

Uitleg en rondleidingen

 1. Roeisessies voor beginners en gevorderden
 2. Inschrijvingen, voorkeuren, mogelijke ploegindelingen en afspraken tijdschema ’s voor  de te coachen ploegen.
 3. Ongedwongen samenzijn en afsluiting van de dag.

  Parkeren: het parkeren van auto’s op ons terrein is eigenlijk niet mogelijk. Dat kan in de parkeervakken aan de Fortlaan voordat u ons terrein opgaat. Wij verwachten voldoende ruimte voor fietsen te hebben.

  Let op: voor deelname aan het roeiprogramma is vooraf aanmelding nodig. Dit kan tot uiterlijk donderdag 14 september 18.00 uur. U kunt zich opgeven via 1) de website 2) de secretaris Ruud van Ginkel: r.van.Ginkel@hetnet.nl of via cor@corscheffers.nl. Graag verzoeken wij u te vermelden wat uw huidige roeierervaring is: beginner of gevorderd.

  Enkele formele zaken

  Het wonder is geschied na ruim 16 weken hebben wij vooral door te pushen een geopende en actieve bankrekening verkregen: NL69RABO0361570678 zodat wij eind juli in staat waren om de huur van augustus via de bankrekening van de vereniging voor de 1ste van de maand over te maken. Dat impliceert dat wij de leden die zich als lid aangemeld hebben gaan verzoeken de contributie aan de vereniging te betalen. Dat verzoek komt via de mail binnenkort.

Meer informatie:

Mocht u vragen hebben, neem contact op met Cor 0622970736 (mailadres: cor@corscheffers.nl), Bert 0653527461 (mailadres: bertappeldoorn@ziggo.nl), Ruud: 0651760716 mailadres: r.van.ginkel@hetnet.nl.

Dames en heren, allen zo hopen wij toekomstige leden: Roeien de beste en goedkoopste levensverzekering, dus aan de boorden met ferme haal,

Het bestuur (Bert – Cor – Ruud) - VRV Zuilen

Tweede Nieuwsbrief

Nieuwsbrief en julinummer 2023 van de Vechtse Roeivereniging Zuilen, nummer 2

Dames en heren, liefhebbers en zeer geïnteresseerden van de roeisport:

Geloof het of niet maar hierbij ontvangt u onze 2de nieuwsbrief. Nog steeds is alles een uitdaging: de huisvesting, het roeimateriaal, de nieuwe leden die opgevangen, gecoacht en/of begeleid moeten gaan worden en vooral de verkenning van het roeien op de Vecht.

Tot heden komen (wij hopen kwamen) de initiatieven en werkzaamheden neer op de schouders van de 3 personen oprichters. Alles rondom de locatie, gesprekken met de gemeente en instanties inzake formaliteiten m.b.t. de locatie, alles in en rondom het gebouw, aanschaf en ophalen boten en zo’n beetje alles organiseren. Binnenkort voordat wij echt gaan beginnen met roeien zijn hand- en spandiensten nodig van onze leden en sympathisanten. Hierbij een wat kort overzicht van de stand van zaken en de verwachte planning.

De roeiloods en botenopslag

De roeiloods is 1 juni leeg opgeleverd en wordt momenteel met wat eenvoudige middelen in gereedheid gebracht om de 1ste boten te kunnen gaan opslaan. Uit Friesland, Twente en Overijssel hebben wij boten (meestal compleet met riemen) aangeboden gekregen die de komende weken met de botenwagen opgehaald gaan worden. Bekeken zal worden in hoeverre aanpassend onderhoud gepleegd moet gaan worden. Met een beetje geluk liggen er eind juli 6 boten, C2-en en C4-en met wellicht nog een wherry.

Waterkant

De strook aan de waterkant met een lengte van 25-30 mtr en een breedte van 4-5 mtr was een grote wildernis. Op 4 juli is begonnen met de verwijdering van veel braamstruiken, stronken en een enkele boom. Daarvoor bleek een professioneel bedrijf noodzakelijk te zijn. Hierna kunnen wij beoordelen wat nodig is om die strook zodanig te verharden dat een veilige oeverbenadering mogelijk is voor het in en uit het water halen van de boten.

Opstart kernteam

Nu het opstarten van de ac;viteiten meer concreet wordt is het nodig onze leden erbij te gaan betrekken. Wij hebben al eerder heel goede ervaringen met een kernteam. Dat kan bestaan, afhankelijk van de aanmeldingen uit 5 tot 10 personen, die mede op basis van periodiek teamoverleg onderling vaststellen voor welke zaken het hands on is. Het voordeel is dat in deze groep verschillende ervaringsdisciplines voor handen zijn. Vooral in onze opstarYase zijn veelal inventieve ad hoc beslissingen en de opvolging daarvan nodig. Met het kernteam kan dit effectief worden uitgevoerd. Bijkomend voordeel is dat leden elkaar snel leren kennen. Wij beschikken over een ABC-lijst met punten, die vroeger of later aandacht behoeven.

Wij hopen dat uw interesse als pionier is gewekt en graag nodigen wij degenen uit die bereid zijn deel te nemen aan het kernteam. U kunt uw bericht sturen naar r.van.ginkel@hetnet.nl ,onze secretaris. Graag willen wij dat met u bespreken op de binnenkort te houden open avond die wij op donderdag 20 juli a.s. op de Fortlaan 52 willen houden aanvang 19.00 tot ca. 21.00 uur.

Open dagen

U bent allemaal welkom op de 1ste open avond op donderdag 20 juli aanvang 19.00 uur. U kunt indrukken opdoen, vragen stellen en hopelijk zijn wij in staat een eerste planning te gaan over de aanvang van de roeiactiviteiten. De volgende open dag willen wij houden op zaterdag 12 augustus aanvang 14.00 tot 17.00 uur. Fortlaan 52.

Parkeren

Parkeren van auto’s op ons terrein is eigenlijk niet mogelijk. Dat kan in de parkeervakken aan de Fortlaan voordat u ons terrein opgaat. Wij verwachten voldoende ruimte voor fietsen te hebben.

Wanneer het water op:

Nu de begroeiing nagenoeg is verwijderd kunnen wij inschatten welke werkzaamheden nodig zijn voor het geschikt maken van de watertoegang. Misschien moet dit door een bestratingsbedrijf gebeuren en we hopen dat de komende vakan;e;jd geen vertragende werking hee`. Als alles meezit willen we de eerste boten medio augustus het water op te laten gaan.

Enkele formele zaken

Wij hebben nog steeds geen officiële bankrekening. Die is gelijk na de oprichting direct. aangevraagd bij de RABO-bank. De aanvraagtijd is vanwege een landelijk protocol inzake de wet ‘ww`’ (witwassen) minstens 12/14 weken. Atcies om dit proces te versnellen blijken vruchteloos. Banken hebben de afgelopen jaren enorme boetes gekregen vanwege tekortkomingen in hun protocollen.

Meer informatie:

Mocht u vragen hebben, neem contact op met Cor 0622970736 (mailadres: cor@corscheffers.nl), Bert 0653527461 (mailadres:bertappeldoorn@ziggo.nl), Ruud: 0651760716 mailadres: r.van.ginkel@hetnet.nl.

Dames en heren, allen zo hopen wij toekomstige leden: aan de boorden met ferme haal, Het bestuur (Bert – Cor – Ruud) - VRV Zuilen

Eerste Nieuwsbrief 

Nieuwsbrief en meinummer 2023 van Vechtse Roeivereniging Zuilen

Het eerste nummer:

Dames en heren, liefhebbers en zeer geïnteresseerden van de roeisport:

Geloof het of niet maar hierbij ontvangt u de primeur, namelijk onze 1ste nieuwsbrief. Het is zeker stimulerend  voor ons deze brief te maken en voor u te lezen want wij zitten in een dynamische fase van pionieren. Alles wat u leest is nieuw, werkt hopelijk niet alleen sportief prikkelend maar is voor u een reden zich in deze fase in te zetten om de vereniging snel te ontwikkelen en te zien groeien van een soort bouwkeetloods (ons oude gebouw Fortlaan 52 gaat t.z.t. gesloopt worden), naar een nieuw te bouwen roeiloods aan de Vecht. Alles is een uitdaging: de huisvesting, het roeimateriaal, de nieuwe leden die opgevangen, gecoacht en/of begeleid moeten worden en vooral de verkenning van het roeien op de Vecht. Saluut, jullie zijn van harte welkom en gewenst!

Voorlichtingsavond 17 mei:

Een stimulerende bijeenkomst met dus nagenoeg alleen nieuwe gezichten die zich op de hoogte wilden stellen van de mogelijkheden om bij VRV Zuilen te komen roeien. Er waren in totaal 36 aanwezigen, Tel daarbij op het tiental dat had willen komen maar die avond verhinderd was. Dan heb je dus een groep van een kleine 50 personen die in nog geen tijd van een maand de berichtgeving hebben opgepakt dat de vereniging op 23 maart jl. werd opgericht en op zoek ging naar een locatie om te kunnen gaan starten. Het bijzondere van deze groep is dat naast de 18 personen (met roei-ervaring) die zich al als lid gemeld hebben ook van de aspirantleden ca. de helft meldde ook roei-ervaring te hebben. Dat maakt het houden van de (toekomstige) beginnerscursussen een stuk eenvoudiger. Nadine van Wijk, die naast lid bij ons en URV Viking, professioneel coacht, bij zowel beginners als instructeurs, gaf een heldere uitleg hoe die ontwikkeling verloopt.

Roeien bij VRV Zuilen:

Tijdens de voorlichtingsavond werd uitleg gegeven dat wij zeker in deze fase alleen uitgaan van gestuurd roeien in C-boten en wherries. Met name C-boten zijn bij alle algemene verenigingen geliefd en worden intensief gebruikt. Het roeit zeer ontspannend en de boot bereikt een behoorlijke snelheid. Gestuurd roeien heeft vooral te maken met het veiligheidsaspect op de soms drukbevaren Vecht met plezierboten in het zomerseizoen. Meestal komt dat pleziervaren later op gang en hebben roeiers die meestal vanaf 9.00 uur tot begin van de middag roeien er beperkt mee te maken. Ook ’s avonds in de zomermaanden is het zeker niet druk.  Op dit moment geldt voor ons prioriteit te geven aan gestuurd roeien.

Ervaren roeiers kunnen zelfstandig gaan roeien. Voor beginners geldt in aanvang dat zij door coaching zich het roeien snel eigen  maken, de vaarregels leren kennen en stuurervaring op doen. Tijdens die fase wordt gestimuleerd om ploegjes te vormen die na verloop van tijd (met zo af en toe een examentje/toets) zelfstandig kunnen gaan roeien.

Om dit te gaan inplannen houden wij de volgorde van aanmelding aan dus de eersten zijn dan de haantjes-de-voorste.

Locatie Fortlaan 52:

In de loods heeft bijna 40-jaar een timmerwerkplaats gezeten. Deze verhuist en de bedoeling is dat de loods 31 mei wordt opgeleverd zodat VRV Zuilen op 1 juni a.s. de sleutel krijgt en officieel huurder is van de loods. Binnen moet wel het een en ander gebeuren maar de grootste uitdaging is het dichtbegroeide terrein tussen de loods en het oeverkanaaltje toegankelijk maken om de roeiboten veilig in- en uit het water te halen. De wildgroei is ontstaan omdat er eigenlijk in al die jaren geen (tuin)onderhoud is geweest. Er staan wilde (ook bramen) struiken die gerooid moeten worden. De loods wordt voor alle leden toegankelijk via een codeslot.

Leden met slimme ideeën, met rechterhanden of dito linkerhanden worden met alle egards uitgenodigd en uitgedaagd, dus niet verplicht, om ons bij diverse werkzaamheden te helpen. Dat geldt niet alleen voor de loods maar ook het roeimateriaal (bijv. bladen van de riemen). Pionieren, zien dat alles tot verbeteringen of iets zichtbaars leidt. Pioniers- en ondernemingsgeest hoort bij de uitdagende roeisport.

Parkeren: het parkeren op ons terrein is eigenlijk niet mogelijk: voor het parkeren in de buurt (Fortlaan is beperkt mogelijk) proberen wij een oplossing te vinden.

Roeiwater:

Eigenlijk is de Vecht een bevoorrecht roeiwater. Een mooie meanderende rivier, met een roeilengte van een kleine 40 km van sluis tot sluis tussen Utrecht en Muiden. En passant kunnen roeien (of zeilen in een Scheehouten wherry) op de Loosdrechtse plassen. Of via Breukelen of Nieuwersluis richting het groene hart van Holland om te roeien op de Angstel (naar Abcoude/Ouderkerk), de Amstel op weg naar Amsterdam. De Vecht is vrij beschut ook bij een flinke wind. De mogelijkheden van een normale outing van zeg 10+ km, een hele ochtend, middag maar een dag out op het water met leuke tussenstops is allemaal mogelijk.

Via het lidmaatschap kan deelgenomen worden aan landelijke maar ook internationale tochten. Zo roeit een van onze bestuursleden (Ruud) dit Pinksterweekend de ‘Vogalonga’ in de baai en kanalen van Venetië. Dat kunt u ook in de toekomst!

Roeiboten:

Het zal enige tijd duren om 10 tot 15 boten als vloot ter beschikking te hebben. Dat hoeft echter niet al te lang te duren. Wij denken te beginnen met 4 tot 6 gestuurde boten. C-2, C4 en wherries (2x+). De meeste komen beschikbaar via onze landelijke zusterverenigingen. Wij hebben een plan ontwikkeld om snel nieuwe boten te kunnen gaan aanschaffen op basis van een lease-constructie. Dat impliceert dat wij niet gaan sparen om na x-jaren een nieuwe boot aan te schaffen maar om 1/3 van de contributie te besteden aan het maandelijks betalen van een lease-bedrag, per boottype ca. € 250 per maand. Dat kan zeer verantwoord opgezet worden bij een vast ledenbestand en een verzekerde continuïteit van VRV Zuilen. Bij een (groeiend) ledenaantal van 40 leden is een nieuwe boot leasen verantwoord, zeker als er ook een waarborgsom wordt gevormd. Immers de roeiboot behoudt lange tijd een goede 2-dehands marktwaarde.

Lidmaatschap:

Leden van de VRV Zuilen betalen een lidmaatschap van € 280 per jaar. Dat is inclusief de bijdrage aan de roeibond van ca. € 40 per jaar. Deze contributie ligt onder het landelijk gemiddelde. Leden die al lid zijn van een andere roeivereniging in NL betalen een contributie van € 100 per jaar. Die bijdrage ligt een stuk lager omdat een flink aantal van hen verder weg woont (Amsterdam, Overijssel, zelfs in Twente) en dus minder frequent roeien. Daarnaast hoeven wij voor hen geen bondsbijdrage te betalen. Voor hen die beginnen is de bijdrage in de beginnerscursus € 100 (9/10 lessen). Zij zijn aspirant lid en kunnen na afronding van de cursus besluiten of zij lid worden. Deze cursusbijdrage wordt dan verrekend met de jaarcontributie. Het spreekt vanzelf dat het lidmaatschap in het 1-ste jaar in kwartaalbreuken wordt betaald. Dus word je medio van het lopende jaar lid dan bedraagt de contributie 50%.

 Statuten:

De statuten van de vereniging zijn “roeibondsproof”, dat wil zeggen, dat zij gebaseerd zijn op wat gangbaar en gewenst is binnen de roei- en sportwereld.

Wanneer het water op:

1 juni wordt de loods opgeleverd. Maar de belemmerende factor zal de watertoegang zijn. Wij plannen absoluut om uiterlijk per 1 september de Vecht op te gaan. Dat kan eventueel eerder op basis van een alternatief dicht in de buurt aan de oever van de Vecht. Daarover gaan wij deze week in gesprek met de gemeentelijke autoriteiten. Wij houden u frequent op  hoogte hoe de mogelijkheden, voor ons pioniers, zich ontwikkelen.

Aanmelding:

Met een kleine 50 personen die zich als belangstellenden hebben gemeld zal het daadwerkelijk neerkomen op het invullen van de planning op basis van de volgorde van aanmelding. Bijgaand ziet u onze invullijst. Van personen met roeiervaring verwachten wij dat zij zich aanmelden als lid. Van beginners dat zij zich opgeven voor de beginnerscursus. Voor hen geldt dat zij een besluit om lid te worden kunnen uitstellen tot na het afronden van de cursus. Liever hebben wij natuurlijk dat zij zich gelijk al opgeven als lid. Immers wij willen graag gebruik maken van hun ideeën, handjes en contacten.

Meer informatie:

Mocht u vragen hebben, neem contact op met Cor 0622970736 (mailadres: cor@corscheffers.nl), Bert 0653527461 (mailadres:bertappeldoorn@ziggo.nl), Ruud: 0651760716  mailadres: r.van.ginkel@hetnet.nl.

Dames en heren, allen zo hopen wij toekomstige leden: aan de boorden met ferme haal,

Het bestuur (Bert – Cor – Ruud) - VRV Zuilen